Skolplattformen - Användarvillkor

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Användning av Systemet kräver kompatibla apparater, en Internetanslutning, särskilda programvaror; kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Dessa faktorer kan påverka din förmåga att använda Systemet. Du går med på att det är ditt ansvar att se till att dessa krav, vilka kan ändras från tid till annan, uppfylls.

DITT KONTO

Som registrerad användare av Systemet får du ett Konto. Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten av ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du lovar att genast meddela Svenska Skolplattformen om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. Svenska Skoplattformen är inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto.

Du åtar dig att ge korrekt och fullständig information när du registrerar dig och när du använder Systemet (”Personliga uppgifter”), och du åtar dig att uppdatera dina Registreringsuppgifter för att bibehålla dem korrekta och fullständiga. Du accepterar att skolan genom Svenska Skolplattformen AB kan spara din personliga information i sin databas.

PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter kommer lagras i Svenska Skolplattformens databas. Uppgifterna kommer hanteras med största varsamhet så att de inte sprids till tredje part. Om användaren önskar att uppgifterna tas bort från databasen skall detta meddelas skolan.

TILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLL

Svenska Skolplattformen förbehåller sig rätten att ändra innehållsalternativ (inklusive behörighet att använda vissa funktioner) utan att meddela dig.

ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Du accepterar att:

  • Information i Skolplattformen är personlig och får inte lämnas ut till någon obehörig
  • Det är förbjudet att sprida bilder från Skolplattformen vidare.
  • Uppgifter till andra användare i Skolplattformen får inte spridas till någon utanför skolans organisation. Med skolans organisation menas personal, elever och vårdnadshavare.

FÖRSÄKRAN OCH SKADELÖSHET

Du försäkrar att hålla Svenska Skolplattformen, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter skadeslösa avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal, och avseende alla åtgärder vidtagna av Svenska Skolplattformen för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller Svenska Skolplattformen konstaterande att brott mot detta avtal skett. Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från Svenska Skolplattformen AB, dess ledning, befattningshavare, anställda eller representanter på grund av deras beslut att avlägsna eller vägra behandling av information eller innehåll, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till Systemet, eller annan åtgärd vidtagen av Svenska Skolplattformen AB vid undersökning av misstänkt överträdelse, eller för Svenska Skolplattformen AB beslut att överträdelse skett. denna bestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som framgår av eller åsyftas i detta avtal. ÄNDRINGAR Svenska Skolplattformen förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Systemet. Sådana ändringar och ytterligare villkor kommer att meddelas dig och äger, om de accepteras, omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Om du vägrar att acceptera sådana ändringar har Svenska Skolplattformen rätt att säga upp detta Avtal.

ÖVRIGT

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Svenska Skoplattformen och reglerar ditt användande av Skolplattformen. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbart skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. Svenska Skolplattformen underlåtelse att verkställa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. Svenska Skoplattformen är inte ansvarigt för underlåtenhet att utföra dess skyldigheter när orsaken ligger utanför Svenska Skolplattformens kontroll. Detta Avtal och användningen av Systemet regleras av svensk rätt. Svenska Skolplattformen förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som Svenska Skolplattformen anser är lämpliga eller nödvändiga för att upprätthålla och/eller bekräfta efterlevnaden av alla delar av detta Avtal.