En naturlig del av det systematiskakvalitetsarbetet på skolan

Genom att koppla täta kunskapsuppföljningar till elevhälsoarbetet blir elevhälsan en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. I vårt unika system för dokumentation inom elevhälsa har både lärare och vårdnadshavare tillgång till nödvändig information. Detta för att få slut på mailade dokument och fysiska dokument som skickas till hemmet för påskrift. Alla påskrifter och beslut sker med hjälp av e-signering. Utifrån GDPR får du full kontroll på tillgången till de olika dokumenten.

För att efterleva Skollagens 3 kap. 25 §:s intention ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” går det även att arbeta systematiskt med främjande och förebyggande insatser direkt i systemet.

I Skolplattformen Elevhälsa hanteras anmälan, pedagogisk kartläggning/utredning, åtgärdsprogram, utvärdering, kunskapsprognoser, främjande och förebyggande projekt, plan mot kränkande behandling, extra anpassningar, anteckningar för respektive elevhälsokompetens, kommunikation och arbete mot kränkande behandling från anmälan till handlingsplan.

BOKA DEMO AV SKOLPLATTFORMEN™ ELEVHÄLSA

SAMARBETE KRING ELEVHÄLSA

LÄRARINLOGGNING

Skolplattformen™ Elevhälsa löser det svåra pusslet med samarbete kring elevhälsoärenden.

HUVUDMANNAINLOGGNING

Vid anmälning av kränkande behandling i verksamheten får huvudmannen notiser direkt i systemet.

FUNKTIONER

Dokumentera allt kring arbetet med särskilt stöd. Anmälan – utredning/kartläggning – åtgärdsprogram – utvärdering. Rektor får stöd i sitt beslutsfattande i alla steg och alla beslut signeras med e-legitimation direkt i systemet. Få full kontroll över alla ärenden med hjälp av en överskådlig timeline.

Dokumentera planen direkt i systemet. Gör dokumentet levande på riktigt med hjälp av funktionerna för det främjande och förebyggande arbetet. Direkta utvärderingar underlättar skapande av framtida planer.

Dokumentera allt kring arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Anmälan – utredning – handlingsplan – utvärdering. Rektor får stöd i sitt beslutsfattande i alla steg och alla beslut signeras med e-legitimation direkt i systemet. Få full kontroll över alla ärenden med hjälp av en överskådlig timeline.

Alla kompetenser inom elevhälsan har ett utrymme att skriva egna anteckningar. Antingen kopplat direkt till en elev eller som anteckningar för det egna minnet.

Har man Skolplattformen™ Elevhälsan i kombination med Skolplattformen Admin hämtas de extra anpassningarna från IUP:en. Om man använder Elevhälsan som en fristående modul så kan man fylla i och följa upp de extra anpassningarna direkt i systemet.

Här samlas alla avslutade ärenden så länge skolan har behov av informationen. Om skolan är i behov av att skicka informationen vidare till exempelvis Skolinspektionen är det lätt att med ett knapptryck ta ut all dokumentation i ett ärende.

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt att undvika det. Prognosfunktionen möjliggör tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led till målet ”alla elever har rätt att lyckas”.

Dokumentera och följ upp det främjande arbetet på grupp- och skolnivå. Med hjälp av systemets unika uppföljning minimeras risken att insatserna inte utvärderas och mäts.

GDPR-SÄKRAD VARDAG

I en GDPR-säkrad vardag så undviker Elevhälsan att skriva protokoll med flera olika elever med hjälp av Skolplattformens elevhälsomodul. All dokumentation sker på individnivå vilket underlättar gallring av uppgifter och kontrollen över tillgången till olika uppgifter.
Det dagliga arbetet inom elevhälsan sker direkt i systemet. Med hjälp av det unika uppföljningssystemet minimeras risken att någon elev faller mellan stolarna eller att främjande och förebyggande insatser inte utvärderas.

GDPR OCH SKOLPLATTFORMEN™